اخبار

فایبر گلاس تقویت شده پلاستیکی متر جعبه نگه دارید تا با بهینه سازی تواناصلاح سیستم قدرت و بین المللی در دهه با هدف ترویج اصلاح قدرت تطابق تولید و هزینه های برق را کاهش می دهد. اصلاح سیستم برق ترویج اقتصاد اطاعت، لازم برای هدایت شما از طریق سیستم. محتوای اصلی آن برنامه ریزی استراتژی بهینه سازی شده است، تشکیل مکانیزم تنظیم قیمت دقیق برای اینترنت. بهینه سازی سیاست برنامه ریزی از طریق اصلاحات بازار با تکیه بر مکانيسم بازار تلفن همراه وب توسعه شکل گیری قیمت حراج دو متوجه; یا بعد از شبکه و پراکندگی، اپراتورهای شبکه قدرت برای ساخت سکوی حراج برای; همچنین سیستم یکپارچه عمودی قدرت بهینه سازی سیاست برنامه ریزی می شود. یا، تنظیم مکانیسم اعزام قدرت، فرم ساز قیمت دقیق پیش نیاز است