اخبار

جعبه های پلاستیکی متر فیبر تقویت شیشه ای و شیر آتش نشانی جعبه چقدر است باید فاصله ایمنیفایبر گلاس تقویت شده پلاستیکی متر جعبه و جعبه شیر آتش نشانی فاصله ایمنی چیزی جز قوانین آتش آب و برق با موضع یکپارچه ممنوع است... ترس از نشت آب ناشی از نشت... بنابراین تا حد امکان دور از محدوده 5 متر. یا آتش بی حد و حصر سردرد